jeudi 15 mai 2014

69 - Most, almost, notice, narrow, wide and chinese measurement units

大多数 
dà duō shù 
most

差不多
chà bú duō
almost

注意
zhù yì
notice

请注意列车与月台的空隙。
qǐng zhù yì liè chē yǔ yuè tái de kōng xì 。
Please mind the gap between the train and the platform.


zhǎi
narrow


kuān
wide


拆掉
chāi diào
demolish

Chinese measurement units :


3 尺 = 1 米

10 寸 = 1 尺Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire